26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Dział Organizacyjno – Pracowniczy

W skład działu wchodzi:

 • Sprawy personalne
 • Sekretariat
 • Centrala telefoniczna
 • Transport

 

Dział Organizacyjno – Pracowniczy realizuje zadania związane z zatrudnianiem pracowników i wewnętrznym ruchem osobowym zgodnie z potrzebami zakładu pracy. Nadzoruje także pracę sekretariatu, centrali telefonicznej i transportu.

 

W/w zadania obejmują m.in.:

 • prowadzenie procesu rekrutacji  pracowników
 • współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej: umów o pracę, umów cywilno-prawnych, aneksów, zaświadczeń, zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS za pomocą programu Płatnik wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych itd.
  ustalanie stażu pracy, wymiaru urlopu, uprawnień do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności, wprowadzanie danych dot. absencji, wynagrodzeń, zmiany danych osobowych do programu kadrowo-płacowego do sporządzenia list płac, zaświadczeń o zatrudnieniu, deklaracji PIT itd.
 • kierowanie na badania lekarskie pracowników
 • analizowanie wykroczeń dyscyplinarnych pracowników i  przygotowywanie stosownych decyzji.
 • przygotowywanie przeszeregowań i przeniesień pracowników, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • realizowanie całokształtu zagadnień związanych ze zwolnieniami pracowników, współpracę ze związkami zawodowymi, sporządzanie porozumień, wypowiedzeń umowy o pracę, świadectw pracy itd.
 • ustalanie uprawnień emerytalnych, rentowych, sporządzanie wniosków do ZUS
  o w/w świadczenia
 • sporządzenie sprawozdań o zatrudnieniu dla GUS, Ministerstwa Zdrowia, IHiT
  w Warszawie.
 • opracowywanie regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania.
 • sporządzanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia dot. aktualizacji statutu, wpisu w  Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego dot. aktualizacji wpisu
  do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • prowadzenie rejestru pieczęci firmowych, księgi kancelaryjnej
 • obsługę interesantów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji drogą pocztową, telefaksową i elektroniczną
 • prowadzenie dokumentacji transportowej (karty drogowe, rozliczenia czasu pracy kierowców)
 • archiwizację dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • transport krwi z oddziałów terenowych RCKiK i terenowych ekip poboru krwi do siedziby głównej
 • przewóz personelu medycznego, sprzętu na ekipy poboru krwi organizowane poza terenem jednostki
 • transport składników krwi do innych placówek  służby zdrowia.
 • Nadzór nad sprzętem komputerowym.
 • Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego, jego modernizacja i aktualizacja oprogramowania.
 • Administrowanie siecią „Bank Krwi”.

 

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 22

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia